หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  8/8 ต่อไป 
วิชาการบริหารการผลิต : รหัสวิชา 05-330-301
หน่วยที่ 6 การวางผังโรงงาน - ประเภทของการวางผังโรงงาน - การวางผังโรงงานตามกระบวน
การผลิต (Process Layout)
- การวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ (Product layout) - การวางผังโรงงานแบบผสม (Mix Layout) - การวางผังโรงงานแบบชิ้นงาน
อยู่กับที่ (Fix Position Layout)
ประเภทของการวางผังโรงงาน

การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout)


เหมาะสำหรับงานที่ผลิตสินค้าแต่ละแบบที่ต้องใช้ชิ้นส่วนมากมาย การวางผังกระบวนการผลิตเป็นการรวมเอาเครื่องจักรที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ในพื้นที่เดียวกัน การวางผังแบบนี้เหมาะกับการผลิตที่ทราบจำนวน
แน่นอนหรืองานเป็นหน่วย ๆ ที่มีปริมาณการผลิตแน่นอน และเหมาะกับการผลิตสินค้าที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายคลึงกัน

การวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ (Product layout)

เป็นการจัดการผลิตให้เรียงตามลำดับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดผังแบบนี้บางทีอาจจะเรียกว่า การจัดแบบเป็นแถว (Line Layout) การจัดผังการผลิตแบบนี้เหมาะกับโรงงานที่ผลิตสินค้าชนิดเดียว หรือหลายชนิดที่มีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน การดำเนินการผลิตมักจะเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง ผู้วางผังโรงงานสามารถกำหนดขั้นตอนการผลิต เพื่อให้
การผลิตดำเนินการไปได้โดยราบรื่น ไม่มีการขนย้ายวัสดุย้อนเส้นทางเดิม

การวางผังโรงงานแบบผสม (Mix Layout)

ในปัจจุบันนี้โรงงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการวางผังโรงงานแบบผสม เช่น ในแผนกซ่อมบำรุง แผนกงานหล่อ
แผนกงานเชื่อมทำแบบหล่อ จะวางผังเป็นระบบการผลิตแบบตามกระบวนการผลิต ส่วนแผนกผลิตชิ้นงานหรือหล่อชิ้นงาน
จะใช้วิธีการวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

การวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับที่ (Fix Position Layout)

การวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับที่ เป็นการวางผังโรงงานแบบที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนัก ส่วนมากมักจะใช้กับ
การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าหรือชิ้นงานไม่สะดวก เช่น
การผลิตเครื่องบิน การผลิตเรือเดินสมุทร เป็นต้น หรือ เป็นลักษณะของชิ้นงานที่ต้องอยู่กับที่ เช่น การสร้างถนน
การสร้างเขื่อน เป็นต้น ดังนั้น การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะมีความสะดวกมากกว่า
การขนย้ายชิ้นงาน