หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  6/8 ต่อไป 
วิชาการบริหารการผลิต : รหัสวิชา 05-330-301
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารการผลิต
- ความสำคัญของการบริหารการผลิต - ความสำคัญด้านประสิทธิภาพต้นทุน - ความสำคัญด้านคุณภาพ - ความสำคัญด้านความเชื่อถือได้ - ความสำคัญด้านความยืดหยุ่น

ภาพที่ 1.6 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ความสำคัญของการบริหารการผลิต

ความสำคัญด้านประสิทธิภาพต้นทุน

โดยปกติแล้วบริษัทใดมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการออกมาโดยมีต้นทุนต่ำ ย่อมสามารถกำหนดราคาสินค้าให้เป็นที่พอใจของลูกค้าได้ดี โดยที่กำไรไม่ลดลง เพราะ กำไร = ราคา – ต้นทุน ยิ่งถ้าเป็นการผลิตจำหน่ายอยู่ในตลาดแข่งขันเสรีที่มีกลไกของตลาดทำหน้าที่กำหนดราคาด้วยแล้ว การลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้ ฝ่ายการผลิตเป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ทรัพยากรและทุนมากที่สุดในบริษัท จึงต้องรับภาระหนักในด้านประสิทธิภาพของต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนอาจทำได้หลายวิธี เช่น การลดค่าโสหุ้ย การใช้อุปกรณ์การผลิตชนิดเอกประสงค์ การใช้ประโยชน์จากระบบการผลิตอย่างเต็มกำลัง การควบคุมวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด การเพิ่มผลิตภาพให้สูงสุด และการจ้างแรงงานในอัตราต่ำ เป็นต้น

ความสำคัญด้านคุณภาพ

คุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการแม้ว่าบางครั้งอาจต้องชำระราคาเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อ “คุณภาพที่ดีกว่า” ของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค
ก็เต็มใจที่จะชำระโดยปกติแล้วถ้าตัวแปรอื่น ๆ คงที่ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทใดเหนือกว่าในด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์นั้นย่อมมีโอกาสขายได้ มากกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่างเช่นทักษะของพนักงานความเที่ยงตรงของอุปกรณ์
์การผลิตการจูงใจและสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานการชี้แจง
ให้พนักงานทราบถึงมาตรฐานของการทำงาน เป็นต้น สิ่งที่
นักบริหารการผลิตควรจะคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาคือ การผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพโดยเปรียบเทียบ หรือ “คุณภาพสัมพัทธ์” สูงกว่าคู่แข่งอย่เสมอ

 คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 1.6 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ความสำคัญด้านความเชื่อถือได้

ความเชื่อถือได้ หมายถึง ความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ออกครอบคลุมตลาดให้มากที่สุด ทั่วถึงและรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการที่จะมีสินค้ารองรับความต้องการได้ตลอดเวลา ฝ่ายการผลิต
ที่รับผิดชอบในการผลิตสินค้า ต้องผลิตออกมาให้ได้ตรงตามกำหนดเวลาในตารางการผลิต และยังต้องรับผิดชอบในการ
ขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางให้ตรงตามกำหนดเวลาอีกด้วย อันจะเป็นการทำให้ตลาดสามารถหาซื้อได้สะดวกทุกสถานที่และทุกเวลาที่อยากซื้อ ความเชื่อถือได้อาจสร้างขึ้นมาได้หลายวิธี เช่น การกำหนดตารางการผลิตที่มีประสิทธิผล การป้องกันอาการขัดข้องของอุปกรณ์การผลิต การป้องกันการลา การขาด หรือ การลาออก การป้องกันการนัดหยุดงาน การเพิ่มจำนวนสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ความสำคัญด้านความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่น หมายถึง การใช้ระบบการผลิตที่มีระดับความเป็นอเนกประสงค์สูง สามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตสินค้าได้มากมายหลายรุ่นหลายแบบ สนองตอบต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็ว และสามารถปรับอัตราเร็วในการผลิต
ได้ง่าย ความยืดหยุ่นยิ่งมีมาก ก็ยิ่งทำให้บริษัทสามารถควบคุมมิติทางด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้มาก นั่นคือโอกาสที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจะมีมากขึ้นตามไปด้วย หากคู่แข่งขันมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า บริษัทย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ความยืดหยุ่นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อผู้รับผิดชอบในการบริหารการผลิตรู้จักติดต่อผู้จำหน่าย
วัตถุดิบที่เชื่อถือได้ ส่งวัตถุดิบได้รวดเร็ว รู้จักสำรองกำลังการผลิต ใช้พนักงานที่มีความชำนาญงานหลายด้านสามารถ
โยกย้ายสับเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา รู้จักควบคุมการไหลของงานอย่างมีประสิทธิผล จัดหาอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง หาวิธีการที่จะปรับแต่งเครื่องจักรโดยใช้เวลาและต้นทุนน้อยที่สุด และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำหน้าที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กับการผลิตให้ดี มีความใกล้ชิดหรือรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น