หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/4 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและการวางแผน
การจัดจำหน่าย (ต่อ)
- ความสัมพันธ์และความสอดคล้อง
ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
การวางแผนการจัดจำหน่าย
- ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด - ส่วนที่ 2. การวางแผนทางการตลาด - ส่วนที่ 3. การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาดหน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและการวางแผน
การจัดจำหน่าย
(ต่อ)

ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการวางแผนการจัดจำหน่าย

การบริหารการตลาด (Marketing Management)
ประกอบด้วยกระบวนการในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิจัยผู้บริโภค และทำการเลือกตลาดเป้าหมาย การออกแบบกลยุทธ์การตลาด การวางแผนโปรแกรมทางการตลาด การจัดองค์กร การปฏิบัติการ และการควบคุมความพยายามทางการตลาด
Marketing Plan เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ตลาดและโปรแกรมทางการตลาด

ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
- ประวัติบริษัท
- วิเคราะห์สถานการณ์ การตลาด ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม คู่แข่งขัน
- วิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weakness , Opportunities , threats)
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย STP Marketing
- การวิเคราะห์ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
- วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน ความเป็นไปได้

ส่วนที่ 2. การวางแผนทางการตลาด
- วัตถุประสงค์ทางการตลาด
- การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
Product
Price
Place and Distribution
Promotion (IMC)

ส่วนที่ 3. การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด
- การจัดองค์กรทางการตลาด
- การปฏิบัติทางการตลาด
- การควบคุมทางการตลาด

จากแผนการตลาดจะเห็นได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดจะต้องมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในการวางแผนทางด้านการจัดจำหน่ายนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายทางการตลาดทั้งหมดที่เริ่มตั้งแต่ วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ทางการตลาด แผนการตลาด และการวางแผนการจัดจำหน่าย