หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 34/40 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 16 กรณีศึกษาการวางแผนการจัดจำหน่าย - ขั้นที่ 3 การประสานงานข้อขัดแย้งและการแข่งขันช่องทางการจัดจำหน่าย

ขั้นที่ 3 การประสานงานข้อขัดแย้งและการแข่งขันช่องทางการจัดจำหน่าย

การประสานงานในด้านระบบการจัดส่ง (logoistical coordination) นั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหารการจำแนกแจกจ่ายตัวสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ เท่ากับจะเอื้ออำนวยช่วยให้การจำแนกแจกจ่ายตัวสินค้าและการบริหารงานพัสดุดำเนินการไปได้พร้อมกันโดยไม่ติดขัด ซึ่งการประสานงานจะทำได้ดีเพียงใดนั้นย่อม ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์หรือพยากรณ์ต่าง ๆ เป็นอันมาก ที่จะช่วยสามารถจัดทำแผนงานของรายการต่าง ๆ ที่เข้ามา รวมทั้งการทราบถึงหมายกำหนดการผลิตที่กำลังดำเนินไปใน โรงงาน และรวมถึงการทราบถึงของคงคลังของพัสดุและสินค้าสำเร็จรูปด้วย ดังรูป




กล่าวโดยสรุป หน้าที่ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจำแนกแจกจ่ายตัวสินค้านี้ จะเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบในการไหลของ 3 สิ่งด้วยกัน คือ
1. การไหลของวัตถุดิบต่าง ๆ เข้าสู่โรงงาน
2. การไหลของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปภาพในระหว่างตัวโรงงาน
3. การไหลของสินค้าสำเร็จรูปที่ไปถึงผู้บริโภค
การไหลของทั้งสามอย่างนี้จะคาบเกี่ยวและกระทบถึงกันโดยตลอด โดยถ้าหากวัตถุดิบขาดช่วงล่างก็ย่อมจะมีผลทำให้การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปจำต้องล่าช้าตามไปด้วย เป็นต้น

วิธีการประสานงาน
การประสานงานของบริษัท COCOON ไหมไทยจะดำเนินการ ดังนี้

1. วางแผนร่วมกัน การวางแผนร่วมกันก็จะกำหนดการปฏิบัติหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานได้ว่าผู้ใดจะปฏิบัติงานอะไร เมื่อไร

2. การกำหนดการรายงานการปฏิบัติงานในจุดที่จะต้องปฏิบัติให้ประสานงานกัน การกำหนดการรายงานการปฏิบัติงานในจุดที่จะต้องประสานกัน เพื่อให้ทราบถึงการที่จะต้องประกันกัน

3. ประจัดประชุมร่วมกัน ทำให้สามารถประสานการปฏิบัติได้ทางหนึ่ง โดยให้ผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติประสานงานกัน มีการประชุมกันตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งก่อน ที่จะปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน

4. การตั้งกรรมการร่วมกัน จะทำให้สามารถร่วมปฏิบัติงานกันตั้งแต่ต้น นับตั้งแต่การวางแผนงาน การนัดหมาย การปฏิบัติงาน การติดตามผลงาน และการปรับการปฏิบัติงานให้ประสานกัน

สร้างความร่วมมือกันของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทจะกระทำ ดังนี้
1. มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีที่มีต่อกัน โดยทำการจัดประชุมร้านค้าประจำปี เพื่อพบปะกันในเรื่องของการขายสินค้าว่าสาขาใดเป็นอย่างไร ลูกค้าของแต่ละสาขามีความต้องการ เหมือนกันหรือไม่
2. บริการหรือรางวัลให้กับร้านค้าปลีกและค้าส่ง สำหรับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มียอดขาย 3 อันดับแรก
3. ความคล่องตัวของสินค้า บริษัทจะดึงลูกค้ามาซื้อโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคมีการรณรงค์ให้รักความเป็นไทยใช้สินค้าไทย ใช้ผ้าไหมไทยจะทำให้คนกลางมีความ เต็มใจที่จะรับสินค้าของบริษัทไปขาย
4. โดยบริษัทจะจัดส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว
5. บริษัทจะรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายออกไป

ปัญหาข้อขัดแย้ง

ซึ่งความขัดแย้งเกิดได้หลายกรณีทั้งเกิดจากผู้ผลิตเอง, ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก, อาณาเขตการขาย ซึ่งมีการขายสินค้าข้ามเขตกัน ซึ่งสามารถลดข้อขัดแย้งได้โดย การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจระดับเดียวกันตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป เพื่อประโยชน์ร่วมกัน คือ การรวมกลุ่มกันของพ่อปลีกหรือพ่อค้าส่ง และอาณาเขตการขายบริษัทจะแบ่งเขตออก ไปตามภาค และตามเขตของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 6 เขตด้วยกัน เพื่อจะได้กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งในการขาย สินค้าเกิดขึ้นว่าใครจะขายสินค้าข้ามเขตกัน

ระดับการให้บริการของคนกลาง
การบริการด้านการขาย
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า กิจการ วิธีการขาย การให้เครดิต การจัดส่ง
- รับผิดชอบการขายให้ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
- เยี่ยมเยียนลูกค้า
- สามารถสาธิต
- รับใบสั่งซื้อและเก็บเงินจากลูกค้า

งานด้านบริการ
- ในการแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในการจัดแสดงสินค้า
- ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า
- รับคำตำหนิจากลูกค้า และนำมาแจ้งให้บริษัททำการปรับปรุง
- บริการด้านจัดส่ง จัดหาสินค้าให้ในเวลาเร่งด่วน