หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 10/40 ต่อไป
นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย : รหัสวิชา 05-210-401
หน่วยที่ 16 กรณีศึกษาการวางแผนการจัดจำหน่าย - การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy) - กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product strategy) - กลยุทธ์ด้านราคา ( Price strategy) - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion strategy) - กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย ( Place strategy)

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy)

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product strategy)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ทำจากธรรมชาติ มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่ทันสมัยใช้ได้ในทุกโอกาส และมีราคาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับคนทำงานที่รักความเป็นไทยและเป็นตัวของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.การพัฒนาลายผ้าไทย ที่เป็นเอกลักษณ์มาทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เป็นต้น
2.การพัฒนาผ้าลายใหม่ ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ( Product development)
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความแตกต่าง ( Product Diffeentiate) เพื่อเป็นการขยายตลาดและหาช่องทางใหม่ๆ ในการขายผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ด้านราคา ( Price strategy)
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับตลาดที่เน้นภาพพจน์ ( Image sensitive market) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำจากธรรมชาติมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบที่ทันสมัย เป็นสินค้าคุณภาพ โดยทางบริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านราคาดับนี้
1.กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้นำตลาด
2.ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย เช่น การแถมพวงกุญแจผ้าไหม หมอนผ้าไหม เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถแข่งขันได้และขยายตลาดได้เร็วขึ้น
3.บริษัทจะทำการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ การออกแบบ และการใช้งานเป็นสำคัญ

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion strategy)
การส่งเสริมการตลาด บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดโดย การนำกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ( MIC) มาใช้ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด ( Promotion) อันได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคลลาการตลาดทางตรงเท่านั้น แต่จะใช้สื่อทุก ๆ สื่อมาเชื่อมต่อกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ เน้นทำการตลาดแบบที่เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อที่เราจะได้รู้และทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

     การโฆษณา ( Advertisement)
บริษัทได้มีการจัดทำการโฆษณาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ( Awareness) ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในตัวสินค้าและตราสินค้าของบริษัทภายใต้ตราสินค้า “COCOON ไหมไทย ”
2.สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยของบริษัทในชีวิตประจำวันโดยตั้งเป้าว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยจะตั้งงบประมาณไว้ที่ 2,000,000 บาท โดยมีเนื้อหา ดังนี้
     การประชาสัมพันธ์ ( Public Relation)
ทางบริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ดังนี้
1.การจัดตั้งศูนย์การให้คำปรึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางบริษัทฯ โดยกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ และแหล่งชุมชน
2.จัดตั้งศูนย์ให้การอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ตรงกันก่อนออกไปเป็นพนักงานขาย
3.มีการประชาสัมพันธ์โดยการส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ศูนย์จำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลที่ตรงกันและเข้าใจเมื่อมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ
4.ทำการประชาสัมพันธ์กระจายตามสื่อนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
โดยทางบริษัทมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มโดยมีรูปแบบของ สื่อดังนี้
     การส่งเสริมการขาย
บริษัทได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายใช้แผนรุก คือ ไม่ว่าคู่แข่งขันจะทำการส่งเสริมการขายหรือไม่ก็ตาม ทางบริษัทได้มีการวางแผนว่าจะทำตลอดปีสร้าง ความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและหมายตลอดปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเร่งยอดขายและสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าและตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค
2. เพื่อเร่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า
3. ช่วยให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของทางบริษัทฯ เร็วขึ้น
4. เพิ่มยอดขายในวาระต่าง ๆ
     การตลาดเจาะตรง
การเลือกใช้ช่องทางการตลาดแบบเจาะตรง ทางบริษัทฯ เลือกที่จะใช้เครื่องมือการขายแบบชั้นเดียว โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงานขายของทางบริษัทฯ ให้มีทักษะความชำนาญ และทำการขายตรงไปยังลูกค้ากลุ่มเป่าหมายโดยตรง มีการใช้โฆษณาทางตรง เช่น หนังสือการท่องเที่ยวของ ททท. โบชัวร์ ป้ายโปสเตอร์และแคตตาล็อก เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า
เกิดการซื้อ ทั้งนี้ทางบริษัทยังใช้การตลาดผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้ข้อมูลกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของทางบริษัทฯ และจะพัฒนาจนเป็นการค่า ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย ( Place strategy)
ช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าไหมของบริษัทฯ จะเลือกช่องทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์การจัดจำหน่ายดังนี้
1. ทำการร่วมมือกับทางสมาคมไหมไทย ที่มีสมาชิกประมาณ 300 ราย ( The Thai Silk Association) ในการเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของทาง บริษัทฯ ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
2.ร่วมมือกับพ่อค้ารายใหญ่ ๆ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการจัดเป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ
โดยรวมแล้วนโยบายเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทจะใช้กลยุทธ์ผลัก – ดึง ( Push – Pull strategy) โดยการใช้พนักงานขายในการส่งเสริกมารขายและ การใช้คนกลางในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย