หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 6/15 ต่อไป
วิชาหลักการตลาด : รหัสวิชา 05-210-102
หน่วยที่ 2 แนวความคิดทางการตลาด - พัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด

ภาพเคลื่อนไหวที่ 2.1 พัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด


พัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Development)

แนวคามคิดมุ่งการผลิต (The Production Concept)


เป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น และหาวิธีการในการกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้บริโภคมีความชอบพอในผลิตภัณฑ์ที่มีการวางจำหน่ายอย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้นแนวคิดมุ่งการผลิตจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ความต้องการของผู้ซื้อมีปริมาณมากกว่าความต้องการเสนอขายของผู้ผลิต และต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ทำให้ผู้ผลิตต้องหาวิธีการปรับปรุงการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ำลง

แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ (The Product Concept)


เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่าผู้บริโภคจะมีความชอบพอในผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าสูงหรือมีคุณภาพที่ดี กิจการที่ใช้แนวคิดมุ่งผลิตภัณฑ์จะใช้ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา
ภาพประกอบ รถกะบะ 3 แบบ ไม่มีแคป มีแคป และมีประตูของแคป
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 2.1 พัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด