หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/4 ต่อไป
วิชาหลักการตลาด : รหัสวิชา 05-210-102
หน่วยที่ 16 การวิจัยการตลาด (Marketing Research) - ความหมายและความสำคัญของการวิจัย - ความหมายของการวิจัย - ความหมายของการวิจัยการตลาด - ความสำคัญของการวิจัยการตลาด

ภาพที่ 16.1 ความหมายและความสำคัญของการวิจัย
ภาพที่ 16.2 ความหมายของการวิจัย

หน่วยที่ 16 การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

แนวความคิดทางการตลาดในยุคปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ละครั้งจะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ซื้อเป็นสำคัญ ผู้ซื้อมีความต้องการสินค้าลักษณะใด รูปแบบอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะต้องเป็นไปตามนั้น หากผลิตสินค้าภายใต้ความคิดของผู้ผลิต อาศัยความชำนาญที่มีอยู่ อาจจะทำให้สินค้านั้นไม่สามารถจำหน่ายในตลาดได้ ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้าในยุคปัจจุบัน การหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการหาข้อมูลเพื่อมาใช้วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นก็คือการวิจัยตลาดนั่นเอง ซึ่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยอาจจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary data) เช่น รายงานการขาย งานวิจัยของสถาบันการศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary data) ซึ่งจำเป็นต้องเก็บจากแหล่งต้นตอของข้อมูลโดยตรง

ความหมายและความสำคัญของการวิจัย

ความหมายของการวิจัย

การวิจัยหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องในสิ่งที่ต้องการศึกษา ที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และรายงานเผยแพร่ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 : 1)

จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่า การวิจัยจะต้องมีการกระทำเป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกันต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย เป็นต้น

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 16.1 ความหมายและความสำคัญของงานวิจัย
ความหมายของการวิจัยการตลาด

การวิจัยการตลาด หมายถึง กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และการใช้สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยเพื่อการตัดสินสินใจในการปรับปรุง แก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสทางการตลาด ( Malhotra, 1999:11)

จากความหมายของการวิจัยการตลาดที่ได้ยกขึ้นมา แสดงให้เห็นว่าการวิจัยการตลาดมีความสอดคล้องกับการวิจัยโดยทั่ว ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทำที่เป็นกระบวนการเหมือนกัน แต่การวิจัยการตลาดจะมีลักษณะเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการนำผลที่ได้จาการวิวิจัยไปใช้เพื่อการปรับปรุงงานด้านการตลาด การแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นแก่องค์กร รวมถึงการนำผลการวิจัยมาใช้สำหรับสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่กิจการได้ด้วย

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 16.2 ความหมายของการวิจัย

ความสำคัญของการวิจัยการตลาด

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการวิจัยการตลาดมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์เป็นการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูลที่กิจการนำมาใช้สำหรับการตัดสินใจทางการตลาดน่าจะได้จากการทำวิจัยการตลาดที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้ผู้ชำนาญ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ในการวิจัยการตลาดเป็นผู้ดำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความสำคัญของการวิจัยการตลาดที่สำคัญ ๆ มีดังนี้

•  การวิจัยการตลาดทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางการตลาด

•  การวิจัยการตลาดทำให้กิจการสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

•  การวิจัยการตลาดนำมาซึ่งความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันเกี่ยวกับสารสนเทศทางการตลาด

•  การวิจัยการตลาดอยู่เสมอ ทำให้บริษัทสามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา

•  สร้างความมั่นใจต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ

•  การวิจัยการตลาดนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

•  การวิจัยการตลาดส่งผลทางอ้อมต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ