คลิกเพื่อปิดหน้าต่าง ภาพที่ 12.1 กลยุทธ์การตั้งราคา (Skimming Pricing)