หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/5 ต่อไป 
วิชาหลักการจัดการ : รหัสวิชา 05-310-101
หน่วยที่ 12 การชี้นำ (ต่อ) - ทฤษฎีการจูงใจ - ทฤษฎีจูงใจใฝ่ความเป็นธรรม - การจูงใจด้วยการใช้การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย - ทฤษฎีการจูงใจด้วยการเพิ่มพลังของ บี. เอฟ สกินเนอร์ - ทฤษฎีการจูงใจ – การบำรุงรักษาของเฮิร์ซเบิร์ก

ทฤษฎีการจูงใจ

ทฤษฎีจูงใจใฝ่ความเป็นธรรม (Equity Theory of Motivation) หรือทฤษฎีความยุติธรรม

• ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าทุกคนต้องการได้รับการปฎิบัติตนด้วยดีด้วยความยุติธรรม และหวังว่าจะได้รับค่าแรง ค่าจ้างรางวัลที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่ได้ทุ่มเทให้กับงาน
• เมื่อพนักงานผู้ใดมีความรู้สึกว่าเขาได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรม เขาจะเริ่มลดการทำงาน ในขณะเดียวกันถ้าเขารู้สึกว่า ได้รับค่าตอบแทนมากเกินไป เขาจะยิ่งทำงานให้หนักและมากขึ้นด้วยดังนั้นจะต้องมีความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ต่อปัจจัยนำเข้าของบุคคลหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับอีกบุคคลหนึ่งดังนี้
1. ถ้าบุคคลหนึ่งรู้สึกว่าเขาได้รับรางวัลที่ไม่เท่าเทียมกัน เขาจะไม่พอใจจะลดปริมาณหรือคุณภาพของผลผลิต
2. ถ้าบุคคลได้รับรางวัลเท่าเทียมกัน เขาจะทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตในระดับเดิมต่อไป
3. ถ้าบุคคลคิดว่ารางวัลสูงเกินกว่าสิ่งที่เป็นความยุติธรรม เขาจะทำงานหนักมากขึ้น

การจูงใจด้วยการใช้การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย (Motivation by MBO : Peter F. Drucker)

• MBO หรือการบริหารงานโดยมีเป้าหมาย มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเสนอวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบ แล้วผลักดันให้ผู้บริหารวางแผน

กระบวนการบริหารงานโดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ มีลักษณะดังนี้

1. กำหนดโดยผู้บริหาร โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การให้เกิดความสำเร็จในการทำงานในแต่ละระดับขั้นตอนของกระบวนการ
2. โดยเฉพาะในทางปฏิบัติหรือการลงมือทำตามแผน ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยกันพัฒนางานให้มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายให้ได้
3. ด้วยการติดตามผลงาน วัดผลเป็นระยะ อภิปรายและแก้ไขปัญหา เร่งเร้าการทำงานไปสู่เป้าหมาย มีการกำหนดวันแล้วเสร็จของงานตามแผนไว้อย่างชัดเจนแน่นอน

จะเห็นว่าการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์นั้นขณะที่พนักงานทำงานขะมักเขม้นเพื่อให้สำเร็จ ผู้บริหารควรหาโอกาสเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา

ทฤษฎีการจูงใจด้วยการเพิ่มพลังของ บี. เอฟ สกินเนอร์(Motivation by Reinforcement : B.F Skinner's)

• พฤติกรรมที่ถูกจูงใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้และได้รับอิทธิพลจากการให้รางวัลหรือจากการลงโทษในประสบการณ์คล้าย ๆ กันที่บุคคลนั้นได้ผ่านมา

ทฤษฎีการจูงใจ – การบำรุงรักษาของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg's Motivation – Hygiene Theory) หรือทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two – factor Theory) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า

• การทำงานโดยหลักการของเจ้าของกิจการนั้น จะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน
และรายละเอียดของของทฤษฎี 2 ปัจจัยมีดังนี้

1. ปัจจัยรักษา (Maintnance Factor) หรือ ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการทำงาน เช่น นโยบายบริษัท ค่าตอบแทน การบังคับบัญชา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องบำรุงรักษาปัจจัยนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. ปัจจัยการจูงใจ (Motivation factors หรือ Motivators) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน เช่น การยกย่อง ความก้าวหน้า ความสำเร็จ