หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  4/4 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ - การบริโภคและการออม
(Aggegate Consumption and Saving C and S)
- ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ รายจ่ายในการบริโภค และการออม - การเปลี่ยนแปลงจำนวนรายจ่ายในการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงการบริโภค

ภาพที่ 4.2 แสดงเส้นรายจ่ายในการบริโภคและการออม ภาพที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนการบริโภคและการออม ภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงการ
บริโภค


การบริโภคและการออม (Aggegate Consumption and Saving C and S)

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ รายจ่ายในการบริโภค และการออม

ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่ใช้จ่าย การบริโภคและการออม

0
400
-400
0
0
-
-
500
700
-200
1.40
-0.40
0.6
0.4
1 ,000
1,000
0
1
0
0.6
0.4
1,500
1,300
200
0.87
0.13
0.6
0.4
2,000
1,600
400
0.80
0.20
0.6
0.4
2,500
1,900
600
0.76
0.24
0.6
0.4

เคนส์ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและรายได้ สามารถสรุปกฎได้ ดังนี้
1. แม้ไม่มีรายได้คนก็มีความจำเป็นบริโภค
2. รายจ่ายการบริโภคมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับรายได้
3. ค่า APC จะมีค่าสูงกว่า MPC ทุกระดับรายได้
และเมื่อรายได้สูง ค่า APC จะลดลงเรื่อย ๆ
4. ค่า MPC จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ
5. ค่า APC + APS = 1
6. ค่า MPC + MPS = 1
7. ค่า MPC จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ณ ระดับรายได้ที่สูง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 4.2 แสดงเส้นรายจ่ายในการบริโภคและการออม

การเปลี่ยนแปลงจำนวนรายจ่ายในการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงการบริโภค

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนการบริโภคและการออม
คลิกเพื่อดูภาพขยายภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงการบริโภค