หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  7/10 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 2 รายได้ประชาชาติ - การคำนวณรายได้ประชาชาติ - การคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต
การคำนวณรายได้ประชาชาติ

การคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต

ประเทศไทย แบ่งประเภทของสาขาการผลิตออกเป็น 11 สาขา คือ
1. สาขาการเกษตรกรรม
2. สาขาทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. สาขาอุตสาหกรรม
4. สาขาก่อสร้าง
5. สาขาการไฟฟ้า การประปา แก๊ส
6. สาขาการคมนาคม การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
7. สาขาการค้าส่ง การค้าปลีก ภัตตาคาร โรงแรม
8. สาขาธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
9. สาขาที่อยู่อาศัย
10. สาขาบริหารราชการและป้องกันประเทศ
11. สาขาการบริการ

ตารางที่ 2.2 แสดงการคำนวณรายได้ประชาชาติทางด้านผลิตผลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543
หน่วย : พันล้านบาท


สาขาเศรษฐกิจ มูลค่า
การเกษตรกรรม
504.5
การเหมืองแร่และย่อยหิน
116.7
การอุตสาหกรรม
1,570.8
การก่อสร้าง
150.3
การไฟฟ้าและประปา
146.1
การขนส่งและคมนาคม
396.6
การค้าส่งและค้าปลีก
784.4
การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์
157.3
ที่อยู่อาศัย
125.0
การบริหารราชการและป้องกันประเทศ
212.5
การบริการ
740.1
รวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ในราคาตลาด
4,916.5
บวก รายได้สุทธิจากต่างประเทศ
-76.8
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) ณ ราคาตลาด
4,839.6
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริโภคทุน
728.3
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP) ณ ราคาตลาด
4,111.3
หัก ภาษีทางอ้อมและเงินอุดหนุน
4,82.7
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราครทุน
3,628.6

ทีมา : รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2543 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติunit107