หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/10 ต่อไป 
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : รหัสวิชา 05-711-102
หน่วยที่ 2 รายได้ประชาชาติ - กระแสการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ - กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ แบบง่าย และยังไม่มีภาครัฐบาล - กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

ภาพที่ 2.1 กระแสการหมุนเวียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบง่ายและมีรัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาพที่ 2.2 กระแสการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

กระแสการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ แบบง่าย มีภาครัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ


ข้อสมมติ เพิ่มจากไม่มีภาครัฐบาล คือ

1. มีส่วนรั่วไหล
2. ส่วนอัดฉีด

ส่วนรั่วไหล (heakage) คือรายได้ที่ไม่ทำไปใช้ในกระแสการหมุนเวียน เช่น เงินออมการเก็บภาษีของรัฐ การนำเข้า เป็นต้น
เงินออม เกิดจากภาคครัวเรือน ไม่นำรายได้บางส่วนจากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อ       
ผลทำให้รายได้ที่หมุนเวียนในกระแสการหมุนเวียนลดลง


ส่วนอัดฉีด (Injection) คือรายได้ส่วนที่เพิ่ม และ/หรือกลับมาใน ระบบการหมุนเวียน เช่น การลงทุนของ ภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ
ผล ทำให้รายได้ที่หมุนเวียนในกระแสการหมุนเวียนเพิ่มขึ้น


คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 2.1 กระแสการหมุนเวียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบง่าย และมีรัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากภาพ ระบบเศรษฐกิจ ที่ใกล้เคียงความจริง ตามปกติภาคครัวเรือนและธุรกิจจะไม่ใช้จ่ายหมดจะมีเงินออม
ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนบางส่วนจะใช้จ่ายมากกว่ารายได้ จึงต้องกู้จากสถาบันการเงิน การที่สถาบันการเงินให้กู้เปรียบเสมือน การนำส่วนรั่วไหลอัดฉีดเข้าระบบโดยการให้กู้

กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ แบบเปิด

ระบบเศรษฐกิจ แบบเปิด ประกอบด้วย ภาคเศรษฐกิจ
4 ภาค คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ

ข้อสมมติเพิ่ม
เฉพาะภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีการติดต่อกับต่างประเทศ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 2.2 กระแสการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจแบบเปิด