หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/10 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 9 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม - การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาพเคลื่อนไหวที่ 9.1 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาพที่ 9.3 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจำแนกเป็น 2 อัตรา คือ
1.  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร คือ ร้อยละ 10 แต่มีพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
ลงเหลือร้อยละ 6.3 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 0.7 จะเท่ากับร้อยละ 7
2.  อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

ภาษีซื้อ ( Input Tax ) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการ
ภาษีขาย ( Output Tax ) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อมีสินค้าหรือบริการออกไป รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียเนื่องจากนำสินค้าราคาทุนไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบการของตนเองโดยตรง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 เท่านั้นมีสิทธิที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าและจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อทุกครั้ง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนอัตราร้อยละ 7 สามารถนำภาษีซื้อมาหักกับภาษีขายเพื่อขอคืนได้ ซึ่งภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายต้องเป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการและการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้งานที่มีใบกำกับภาษีถูกต้อง ยกเว้นภาษีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่สามารถนำมาหักได้ เช่น ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าเลี้ยงรับรอง ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เป็นต้น สำหรับภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้ ให้บันทึกภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 9.1 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 9.3 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม