หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 7/8 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 7 กระดาษทำการ 8 ช่อง - การหายอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชีส่วนของเจ้าของ (ทุน)การหายอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน)

การหายอดคงเหลือ (Account Balance) ของบัญชีที่ยังไม่ได้ปิด ได้แก่ บัญชีหมวดสินทรัพย์ บัญชีหมวดหนี้สิน และบัญชีส่วนของจ้าของ (ทุน) ด้วยการบันทึกยอดคงเหลือยกไปในบัญชีแยกประเภท โดยไม่ต้องบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป
วิธีปฏิบัติในการหายอดคงเหลือยกไป มีดังนี้
1. รวมยอดจำนวนเงินด้านเดบิต ของบัญชีแยกประเภทนั้น
2. รวมยอดจำนวนเงินด้านเครดิต ของบัญชีแยกประเภทนั้น
3. คำนวณหาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยเรียกผลลัพธ์ที่คำนวณได้ว่า “ยอดยกไป” บันทึกยอดยกไปลงไปในบัญชีแยกประเภทนั้น ในด้านที่มียอดรวมจำนวนที่น้อยกว่า
4. รวมยอดจำนวนเงินทั้งสองด้านของบัญชีแยกประเภทนั้นใหม่ จะได้ยอดรวมเท่ากันทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต
5. ในวันต้นงวดบัญชีต่อไป ให้นำผลต่างนั้นบันทึกในบัญชีแยกประเภทด้านตรงข้ามกับยอดยกไป โดยเขียนอธิบายว่า “ยอดยกมา” ด้วยจำนวนเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 17 การหายอดคงเหลือของบัญชีที่ยังไม่ปิดได้แก่ บัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และบัญชีทิน ของร้านพันกรบริการ
จะเป็นดังนี้