หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/9 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 6 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงินของกิจการขายบริการ - การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ) - การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

ภาพที่ 6.3 การปรับปรุงค่าใช้จ่าย
การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)

การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

วิธีที่ 2 บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า


ตัวอย่างที่ 10 เมื่อ 1 เมษายน 25X1 จ่ายค่าโฆษณา 1,200 บาท สำหรับเวลา 1 ปี

คลิกเพิ่อดูภาพขยาย ภาพที่ 6.3 การปรับปรุงค่าใช้จ่าย


การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี