หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 5/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ) - กระดาษทำการ 6 ช่อง - รูปแบบและประโยชน์ของกระดาษทำการ - ประโยชน์ของกระดาษทำการ - การจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง

ภาพที่ 4.1 ลักษณะของกระดาษทำการ
กระดาษทำการ 6 ช่อง

รูปแบบและประโยชน์ของกระดาษทำการ
ก่อนการบันทึกบัญชี ณ วันสิ้นงวดและการทำรายงานการเงิน ควรจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper or Work Sheet) การทำกระดาษทำการไม่ใช่การบันทึกบัญชีและไม่ใช่งบการเงิน แต่กระดาษทำการเป็นกระดาษร่างที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยรวบรวมข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจต้องปรับปรุงแก้ไขยอดในบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินไว้ในที่เดียวกัน
รูปแบบของกระดาษทำการมีด้วยกันหลายขนาด เช่น กระดาษทำการ 6 ช่อง (Six-Column Working Paper)
กระดาษทำการ 8 ช่อง (Eight-Column Working Paper) ฯลฯ การเลือกใช้กระดาษทำการขนาดใดก็แล้วแต่
ความต้องการของผู้จัดทำ ซึ่งอาจจะบรรจุช่องของกระดาษทำการเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้ ในหน่วยเรียนนี้จะให้ผู้เรียนศึกษา
การทำกระดาษทำการชนิด 6 ช่องเท่านั้น

ประโยชน์ของกระดาษทำการ
1. สะดวกต่อการปรับปรุงและการแก้ไขรายการทางบัญชี
2. ช่วยให้การจัดทำงบการเงินสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
ส่วนประกอบและวิธีปฏิบัติในการจัดทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
1. ส่วนหัวของกระดาษทำการ ประกอบด้วย
1.1 ชื่อกิจการที่จัดทำกระดาษทำการ
1.2 คำบอกกล่าวว่าเป็นกระดาษทำการ
1.3 ข้อความระบุรอบของระยะเวลา และวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่จัดทำกระดาษทำการ
คลิกเพิ่อดูภาพขยาย ภาพที่ 4.1 ลักษณะของกระดาษทำการ
2. บรรจุข้อมูลบัญชีจากงบทดลองลงไปในกระดาษทำการตั้งแต่ชื่อบัญชีและจำนวนยอดดุลคงเหลือ

3. ผ่านข้อมูลบัญชีจากงบทดลองไปที่งบกำไรขาดทุนด้วยยอดดุลคงเหลือของบัญชีหมวดรายได้ (หมวด 4) และบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย (หมวด 5) เป็นยอดดุลคงเหลือด้านใดก็ให้บันทึกในงบกำไรขาดทุนด้านนั้น เพื่อคำนวณกำไรขาดทุน ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างก็คือ กำไรสุทธิ (Net Income or Net Profit) ให้เขียนคำว่า กำไรสุทธิ  ในช่องจำนวนเงินด้านเดบิตของงบกำไรขาดทุน ซึ่งจะเป็นผลทำให้ยอดรวมด้านเดบิตและยอดรวมด้านเครดิตเท่ากัน ในกรณีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ผลต่างก็คือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ก็จะเขียนคำว่า ขาดทุนสุทธิ แทนคำว่ากำไรสุทธิในช่องชื่อบัญชี แล้วนำตัวเลขของขาดทุนสุทธิไปในช่องจำนวนเงินด้านเครดิตของงบกำไรขาดทุนซึ่งจะเป็นผลทำให้งบกำไร
ขาดทุน มียอดรวมด้านเดบิตเท่ากับยอดรวมด้านเครดิต

4. ผ่านข้อมูลบัญชีจากงบทดลองไปยังงบดุล ด้วยยอดคงเหลือของบัญชีหมวดสินทรัพย์ (หมวด 1) บัญชีหมวดหนี้สิน (หมวด 2) และบัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ (หมวด 3) เป็นยอดดุลคงเหลือด้านใดก็ให้บันทึกในงบดุลด้านนั้น หลังจากนั้นให้โอนกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่คำนวณได้จากงบกำไรขาดทุนมาลงในงบดุล ถ้าเป็นกำไรสุทธิให้ลงด้านเครดิตของงบดุล โดยถือว่ากำไรสุทธิทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มและในกรณีเป็นขาดทุนสุทธิให้ลงด้านเดบิตของงบดุล โดยถือว่าขาดทุนสุทธิทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงหลังจากบันทึกกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงบดุลแล้ว ยอดรวมด้านเดบิตของงบดุลจะเท่ากับยอดรวมด้านเครดิต จึงจะถือได้ว่ากระดาษทำการถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 11 กระดาษทำการ 6 ช่อง ของร้านพันกรบริการ ดำเนินงานรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว

ร้านพันกรบริการ
กระดาษทำการ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1