หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/5 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ) - งบทดลอง - การจัดทำงบทดลอง
งบทดลอง

การจัดทำงบทดลอง

งบทดลอง (Trail Balance) คือ งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี เพื่อพิสูจน์ว่าการบันทึกรายการที่ผ่านมาถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่ และเป็นที่สรุปข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน

วิธีการจัดทำงบทดลอง แบ่งได้ดังนี้
1. หัวงบทดลองประกอบด้วย
1.1 ชื่อของกิจการที่จัดทำงบทดลอง
1.2 คำบอกกล่าวว่าเป็นงบทดลอง
1.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำงบทดลอง
2. ยกยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทต่างๆ ทุกบัญชีมาลงในงบทดลอง บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิตก็ให้นำมาใส่ในช่องเดบิต และบัญชีใดมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตก็ให้นำมาใส่ในช่องเครดิต

สรุปยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่างๆ มักจะเกิดขึ้นมีดังนี้
       บัญชีหมวดสินทรัพย์ มียอดคงเหลือด้าน เดบิต
       บัญชีหมวดหนี้สิน มียอดคงเหลือด้าน เครดิต
       บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ :
               บัญชีทุน มียอดคงเหลือด้าน เครดิต
               บัญชีถอนใช้ส่วนตัว มียอดคงเหลือด้าน เดบิต
       บัญชีหมวดรายได้ มียอดคงเหลือด้าน เครดิต
       บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือด้าน เดบิต

3. เมื่อบันทึกครบทุกบัญชีแล้ว ยอดรวมทั้งด้านเดบิตและเครดิตของงบทดลองต้องเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 10 การจัดทำงบทดลอง