หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/10 ต่อไป
วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 : รหัสวิชา 05-410-101
หน่วยที่ 14 การบัญชี ณ วันสิ้นงวด และงบการเงินของกิจการซื้อ - ขายสินค้า - กระดาษทำการ 6 ช่อง(ต่อ) - ก. กระดาษทำการของกิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด - วิธีจัดทำกระดาษทำการ
กระดาษทำการ 6 ช่อง(ต่อ)

ก. กระดาษทำการของกิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

ตัวอย่างที่ 1  การจัดทำกระดาษทำการแบบ 6 ช่องของซื้อ – ขายสินค้า ของกิจการเจ้าของคนเดียว ( PERIO. )

ร้านแสนเกษม
กระดาษทำการ
สำหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 25 X1
(1 หน่วย : 100 บาท)          

วิธีจัดทำกระดาษทำการ

1. หัวกระดาษทำการประกอบด้วย
1.1 ชื่อของกิจการที่จัดทำกระดาษทำการ
1.2 คำบอกกล่าวว่าเป็นกระดาษทำการ
1.3ระบุรอบระยะเวลาและวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่จัดทำกระดาษทำการ

2. เก็บยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ แสดงในช่องงบทดลองเป็นยอดดุลคงเหลือ

3. ผ่านยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ จากงบทดลองไปยังงบกำไรขาดทุนและงบดุล ดังนี้
3.1 บัญชีสินค้าคงเหลือ(ต้นงวด) บัญชีหมวด 4 ทั้งหมด และหมวด 5 ทั้งหมดจากงบทดลองนำไปบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยเป็นยอดดุลด้านใดในงบทดลอง ก็ให้บันทึกด้านนั้นในงบกำไรขาดทุนด้วย
3.2 บัญชีหมวด 1 ทั้งหมด(ยกเว้นสินคงเหลือต้นงวด) บัญชีหมวด 2 ทั้งหมดและบัญชีหมวด 3 ทั้งหมดที่ปรากฏในงบทดลอง จะนำไปบันทึกในงบดุลโดยบันทึกในงบทดลองด้านใดก็ให้บันทึกในงบดุลด้านนั้น

4. บันทึกสินค้าคงเหลือ(ปลายงวด)ใต้ยอดรวมของงบทดลอง ดังนี้
4.1 เขียนชื่อ บัญชีสินค้าคงเหลือ ในช่องชื่อบัญชี
4.2 บันทึกจำนวนเงินของสินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) ในช่องเครดิตงบกำไรขาดทุนและช่องเดบิตงบดุล

5. รวมจำนวนเงินทุกช่องในกระดาษทำการ ได้แก่ เดบิตงบกำไรขาดทุน เครดิตงบกำไรขาดทุน เดบิตงบดุล และเครดิตงบดุล

6. หาผลต่างของงบกำไรขาดทุนซึ่งจะแสดงผลการดำเนินงานของกิจการค้า เป็นกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ดังนี้
6.1 ถ้าผลรวมของงบกำไรขาดทุนด้านเครดิตสูงกว่าผลรวมของงบกำไรขาดทุนด้านเดบิตแสดงว่ากิจการมีกำไร ให้เขียนคำว่า กำไรสุทธิ  ในช่องชื่อบัญชี และบันทึกจำนวนผลกำไรที่คำนวณได้ในช่องเดบิตงบกำไรขาดทุน และเครดิตในงบดุล ซึ่งจะเป็นผลทำให้ยอดรวมของแต่ละงบมีด้านเดบิตเท่ากับด้านเครดิต
6.2 ถ้าผลรวมของงบกำไรขาดทุนด้านเครดิตต่ำกว่าผลรวมของงบกำไรขาดทุนด้านเดบิตแสดงว่ากิจการมีขาดทุน ให้เขียนคำว่า ขาดทุนสุทธิ  ในช่องชื่อบัญชี และบันทึกจำนวนผลขาดทุนที่คำนวณได้ในช่องเครดิตงบกำไรขาดทุนและเดบิตในงบดุล ซึ่งจะเป็นผลทำให้ยอดรวมของแต่ละงบมีด้านเดบิตเท่ากับด้านเครดิต

7. รวมจำนวนเงินของงบกำไรขาดทุน งบดุลทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตครั้งสุดท้าย