หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  5/7 ต่อไป 
วิชาเคมีสิ่งแวดล้อม : รหัสวิชา 09-401-201
หน่วยที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำ - การวัดค่าความขุ่นการวัดค่าความขุ่น

ความขุ่นของน้ำสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้หลักการให้แสงผ่านขวดแก้วใสที่บรรจุตัวอย่างน้ำ โดยถ้ามีความขุ่นมากแสงก็จะผ่านได้ยากหรือได้น้อยลง การวัดความขุ่นของน้ำจะต้องมีค่าความขุ่นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาโดยใช้สาร Silica เป็นตัวแสดงความขุ่นมาตรฐาน คือมี 1.0 มก. SiO2 ต่อลิตร จะเทียบเท่ากับค่าความขุ่น 1 หน่วย สำหรับมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า น้ำดื่มควรมีค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU และมีค่าความขุ่นที่ยอมให้ได้สูงสุดไม่เกิน 25 NTU