หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 4/9 ต่อไป
วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น : รหัสวิชา 09-111-403
หน่วยที่ 3 หน้าตัดดิน - ปัจจัยในการเกิดดิน (Soil formation factors)

ภาพที่ 3.4 Factors of Soil Formation
ภาพเคลื่อนไหวที่ 3.2 ปัจจัยในการเกิดดิน


ปัจจัยในการเกิดดิน (Soil formation factors)

วัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากอนินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ หินและแร่ซึ่งผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งอาศัยปัจจัย
ต่าง ๆ ดังสมการต่อไปนี้

S = f (C, O, R, P, T)

สัญญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
S หมายถึง การสร้างตัวของดิน (Soil-formation)
F หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ (Factors)
C หมายถึง ภูมิอากาศ (Climate)
O หมายถึง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ (Living organism)
R หมายถึง ภูมิประเทศ (Relife)
P หมายถึง วัตถุต้นกำเนิดดิน (Parent materials)
T หมายถึง เวลา (Time)

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.4 Factors of Soil Formation
อ้างอิง Fitz Patrick, E.A (n.d.)
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 3.2 ปัจจัยในการเกิดดิน