หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 12/14 ต่อไป
วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น : รหัสวิชา 09-111-403
หน่วยที่ 2 กำเนิดของดิน (Soil Genesis) - กระบวนการเกิดดิน (Soil formation process) - กระบวนการเติมใส่ (Addition) - กระบวนการสูญเสีย (Losses) - กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Tranformation) - กระบวนการเคลื่อนย้าย (Translocation)

ภาพเคลื่อนไหวที่ 2.1 กระบวนการเกิดดิน


กระบวนการเกิดดิน (Soil formation process)

หมายถึง ขั้นตอนการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายแล้ว ในที่สุดเกิดเป็นดินขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การสลายตัวผุพังของหินและแร่ รวมกับการทับถม เพิ่มพูนของสิ่งที่สลายตัวผุพังเป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน
2. การผสมคลุกเคล้าของอินทรียวัตถุจากผิวดิน จนเกิดเป็นลักษณะชั้นดิน ดังแผนผัง ดังนี้แต่ละขั้นตอนในการเกิดดินนั้นต้องใช้เวลานานมาก กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเติมใส่ (Addition) กระบวนการสูญเสีย (Losses) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformations) และกระบวนการเคลื่อนย้าย (Translocation) เกิดขึ้น

กระบวนการเติมใส่ (Addition) ได้แก่
1. น้ำจากน้ำฝน น้ำจากการชลประทาน
2. พลังงานจากดวงอาทิตย์
3. ไนโตรเจนจากการตรึงของแบคทีเรีย

กระบวนการสูญเสีย (Losses) ได้แก่
1. การเกิดปฏิกริยาทางเคมี
2. ชะล้างดินที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
3. ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตพืช
4. การสูญของน้ำ และสารละลายของธาตุอาหาร
5. การสูญเสียในรูปของก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   
(CO2)
6. กระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification)

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Tranformation)
1. ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี
     ทางชีววิทยา ที่ช่วยในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 2.1 กระบวนการเกิดดิน
อ้างอิง Fitz Patrick, E.A (n.d.)
2. การเปลี่ยนรูปของสารประกอบที่ละลายได้ยากเป็นละลายได้ง่าย

กระบวนการเคลื่อนย้าย (Translocation)
1. ดินเหนียวมีขนาดเล็กจะเคลื่อนย้ายลงสู่ดินชั้นล่าง
2. เกลือที่ละลายได้เคลื่อนลงสู่ระดับน้ำใต้ดิน เคลื่อนสู่ผิวดิน ระเหยไปในบรรยากาศ
3. สารประกอบบางชนิดเคลื่อนย้ายและสะสมอยู่กับที่ ในชั้นของดิน เช่น เกลือคาร์บอเนต หรือเหล็กออกไซด์