ชื่อ : ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode)

รหัส : -

ผู้สอน : -

URL : http://cw.rmuti.ac.th/source/Zener_Diode/