ชื่อวิชา :ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

รหัสวิชา :09-111-403

ผู้สอน :อาจารย์ ผศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของดิน

หน่วยที่ 2 กำเนิดของดิน (Soil Genesis)

หน่วยที่ 3 หน้าตัดดิน

หน่วยที่ 4 สมบัติทางกายภาพของดิน (Soil Physic Properties)

หน่วยที่ 5 สมบัติทางกายภาพของดิน (Soil Physic Properties) (ต่อ)

หน่วยที่ 6 สารคอลลอยด์ในดิน (Soil Colloids)

หน่วยที่ 7 นิเวศวิทยาในดิน

หน่วยที่ 8 องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุในดิน

หน่วยที่ 9 ธาตุอาหารพืช

หน่วยที่ 10 ธาตุอาหารพืช (ต่อ)

หน่วยที่ 11 ธาตุอาหารพืช (ต่อ)

หน่วยที่ 12 ปุ๋ย

หน่วยที่ 13 ปุ๋ย (ต่อ)

หน่วยที่ 14 ดินที่มีปัญหา

หน่วยที่ 15 การพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินละน้ำ

หน่วยที่ 16 มลพิษทางดิน

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ผศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี

URL : http://ac.rmuti.ac.th/basicearthscience/