ชื่อวิชา :ทฤษฎีระบบดิน-เครื่องจักรกล

รหัสวิชา :09-111-408

ผู้สอน :อาจารย์อนุตร จำลองกุล

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 มูลฐานการเกิดและการจำแนกดิน (Origins and Classification of Soils)

หน่วยที่ 2 ความเค้นในดิน (Stress in Soil)

หน่วยที่ 3 ความเครียดในดิน (Strain in Soil)

หน่วยที่ 4 ความแข็งแรงของดิน (Soil Strength)

หน่วยที่ 5 การอัดตัวแน่นของดิน (Soil Compaction)

หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนรูปร่างของดินเมื่อถูกแรงกระทำ (Occurrence of Distortion Strain)

หน่วยที่ 7 การสมดุลแรงและพลังงานของรถแทรกเตอร์

หน่วยที่ 8 การฉุดลาก

หน่วยที่ 9 การลื่นไถลและการเปลี่ยนรูปร่างของดิน

หน่วยที่ 10 การจมตัวและความต้านทานการหมุนของล้อยาง

หน่วยที่ 11 ล้อรถแทรกเตอร์ (Tractor Wheels)

หน่วยที่ 12 กลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์ติดใบมีดตัดดิน (Mechanics of Tractor Attaching Vertical Blade)

หน่วยที่ 13 ระบบต่อพ่วงแบบสามจุด (Three Point Hitchs)

หน่วยที่ 14 สมการการเคลื่อนย้ายดิน

หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์หาค่าความเค้นที่กระทำต่ออุปกรณ์ตัดดินแบบ 2 มิติ

หน่วยที่ 16 การวิเคราะห์ความเค้นที่กระทำต่ออุปกรณ์ตัดดินด้วยการวิเคราะห์ 3 มิติ

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์อนุตร จำลองกุล

URL : http://ac.rmuti.ac.th/soilsystemstheorymach/