ชื่อวิชา :ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

รหัสวิชา :09-501-410

ผู้สอน :อาจารย์ ผศ. ดร.สมพร คนยงค์

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ประวัติความรู้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

หน่วยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช

หน่วยที่ 3 ความอุดมสมบูรณ์ของดินกับการเจริญเติบโตของพืช

หน่วยที่ 4 ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน

หน่วยที่ 5 ธาตุอาหารหลักฟอสฟอรัส

หน่วยที่ 6 ธาตุอาหารหลักโพแทสเชียม

หน่วยที่ 7 ธาตุอาหารรอง

หน่วยที่ 8 ธาตุอาหารเสริม

หน่วยที่ 9 ดินกรด ดินกรดจัดและการจัดการ

หน่วยที่ 10 ดินเกลือและการจัดการ

หน่วยที่ 11 ดินเสื่อมโทรมและการจัดการ

หน่วยที่ 12 ดินน้ำขังและการจัดการ

หน่วยที่ 13 การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน

หน่วยที่ 14 ปุ๋ย

หน่วยที่ 15 หลักการใช้ปุ๋ย

หน่วยที่ 16 การใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ผศ. ดร.สมพร คนยงค์

URL : http://ac.rmuti.ac.th/fertilesoil/