ชื่อวิชา :Hydraulic Laboratory : การศึกษาความสูงเสถียร

รหัสวิชา :05-210-102

ผู้สอน :อาจารย์สมพินิจ เหมืองทอง

เนื้อหา :

การศึกษาความสูงเสถียร (Metacentric Height)

เอกสารอ้างอิง :

URL :/

อาจารย์สมพินิจ เหมืองทอง