ชื่อวิชา :การปลูกพืชในระบบน้ำและการปลูกพืชไร้ดิน

รหัสวิชา :09-503-411

ผู้สอน :อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)

หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพืชในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

หน่วยที่ 3 การคำนวณและการเตรียมการละลายธาตุอาหารพืช

หน่วยที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพืชในการปลูกพืชไร้ดิน

หน่วยที่ 5 การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชในการปลูกโดยไร้ดิน (ต่อ)

หน่วยที่ 6 รูปแบบและวิธีการปลูกพืชไร้ดิน

หน่วยที่ 7 รูปแบบและวิธีการปลูกพืชไร้ดิน (ต่อ)

หน่วยที่ 8 การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืช

หน่วยที่ 9 ปัญหาและอุปสรรค

หน่วยที่ 10 การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ

หน่วยที่ 11 ปุ๋ยในระบบน้ำ

หน่วยที่ 12 ปั๊มดูดปุ๋ยลงในระบบน้ำ

หน่วยที่ 13 การเลือกและติดตั้งเครื่องฉีดปุ๋ย

หน่วยที่ 14 การคำนวณปุ๋ยใน

หน่วยที่ 15 การคำนวณปุ๋ยในระบบน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 16 การคำนวณปุ๋ยในระบบน้ำ (ต่อ)

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/growingplantsinwatersoil/