ชื่อวิชา :การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร

รหัสวิชา :09-301-301

ผู้สอน :อาจารย์นารี คำจินะ

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 การนำความร้อนเบื้องต้น

หน่วยที่ 2 การนำความร้อนมิติเดียวภายใต้สภาวะคงตัว

หน่วยที่ 3 การนำความร้อนผ่านระบบพิกัดเชิงกระบอก

หน่วยที่ 4 การนำความร้อนเมื่อมีแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้นใน ระบบผนังราบ

หน่วยที่ 5 การนำความร้อนเมื่อมีแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้น ในระบบทรงกระบอก

หน่วยที่ 6 ครีบระบายความร้อน

หน่วยที่ 7 การนำความร้อนแบบสองมิติภายใต้สภาวะคงตัว(Two dimensional Steady – state Conduction)

หน่วยที่ 8 การนำความร้อนแบบไม่ลงตัว(Transient Conduction)

หน่วยที่ 9 พื้นฐานการพาความร้อน

หน่วยที่ 10 เงื่อนไข ขอบเขต และสมการการพาความร้อน

หน่วยที่ 11 เงื่อนไข ขอบเขต และสมการการพาความร้อน (ต่อ)

หน่วยที่ 12 การไหลภายนอก และการไหลภายใน

หน่วยที่ 13 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchangers)

หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยวิธี Log-mean temperature difference

หน่วยที่ 15 การวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยวิธี “Effectiveness-NTU Method”

หน่วยที่ 16 การแผ่รังสีความร้อน

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์นารี คำจินะ

URL : http://ac.rmuti.ac.th/heattransferandmass/