ชื่อวิชา :การจัดการคุณภาพอากาศ

รหัสวิชา :09-903-233

ผู้สอน :อาจารย์สมพิศ ดีบุญโน

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการจัดการคุณภาพอากาศ

หน่วยที่ 2 แหล่งกำเนิดและประเภทมลพิษทางอากาศ

หน่วยที่ 3 แหล่งกำเนิดและประเภทมลพิษทางอากาศ (ต่อ)

หน่วยที่ 4 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 5 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 6 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 7 สภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาในการแพร่กระจาย

หน่วยที่ 8 สภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาในการแพร่กระจาย (ต่อ)

หน่วยที่ 9 สภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาในการแพร่กระจาย (ต่อ)

หน่วยที่ 10 วิธีการควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ

หน่วยที่ 11 การควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ (ต่อ)

หน่วยที่ 12 การควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ (ต่อ)

หน่วยที่ 13 วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์

หน่วยที่ 14 วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ (ต่อ)

หน่วยที่ 15 กฎหมายและมาตรฐานการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

หน่วยที่ 16 ระบบการจัดการคุณภาพอากาศ

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์สมพิศ ดีบุญโน

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/airqualitymanagement/