ชื่อวิชา :วิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผลการเกษตร 2

รหัสวิชา :09-212-303

ผู้สอน :อาจารย์ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 สมดุลมวลสาร

หน่วยที่ 2 สมดุลพลังงาน

หน่วยที่ 3 การถ่ายเทความร้อน

หน่วยที่ 4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

หน่วยที่ 5 การลดความชื้นและการทำแห้ง

หน่วยที่ 6 การทำความเย็น

หน่วยที่ 7 การแช่เยือกแข็ง

หน่วยที่ 8 การลวก

หน่วยที่ 9 การทอด

หน่วยที่ 10 การพาสเจอร์ไรส์

หน่วยที่ 11 การสเตอริไลซ์

หน่วยที่ 12 การระเหย

หน่วยที่ 13 การสกัด (Extraction)

หน่วยที่ 14 การกลั่น

หน่วยที่ 15 การตกผลึก (Crytallization)(ต่อ)

หน่วยที่ 16 การดันผ่านเกลียวอัด

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล

URL : http://ac.rmuti.ac.th/converted-into-engineering-agricultural-products/