ชื่อวิชา :วิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผลการเกษตร 1

รหัสวิชา :09-212-403

ผู้สอน :อาจารย์มโน สุวรรณคำ

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 การไหลของของไหล

หน่วยที่ 2 ระบบระบายอากาศ

หน่วยที่ 3 เครื่องสูบ (Pump)

หน่วยที่ 4 เครื่องสูบ (Pump) (ต่อ)

หน่วยที่ 5 พัดลม

หน่วยที่ 6 พัดลม (ต่อ)

หน่วยที่ 7 เครื่องนวด

หน่วยที่ 8 การนวด การกะเทาะ และการสี (ต่อ)

หน่วยที่ 9 การบดและการผสม

หน่วยที่ 10 การบดและการผสม (ต่อ)

หน่วยที่ 11 การทำความสะอาดและการคัดแยก

หน่วยที่ 12 การทำความสะอาดและการคัดแยก (ต่อ)

หน่วยที่ 13 การทำความสะอาดและการคัดแยก (ต่อ)

หน่วยที่ 14 การคัดแยกเชิงกล

หน่วยที่ 15 การคัดแยกเชิงกล (ต่อ)

หน่วยที่ 16 การคัดแยกเชิงกล (ต่อ)

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์มโน สุวรรณคำ

URL : http://ac.rmuti.ac.th/convertedintoagriculturalproductioneng/