ชื่อหลักสูตร :ภาษาอังกฤษ 1

รหัสวิชา :01-320-101

ผู้สอน :อาจารย์สุดทัย ครูส่ง

คณธศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 การทักทาย (Greetings) 

หน่วยที่ 2 การทำความรู้จัก (Introduction) 

หน่วยที่ 3 Personal Information 

หน่วยที่ 4 Describing People 

หน่วยที่ 5 Describing People (ต่อ) 

หน่วยที่ 6 Describing People (ต่อ) 

หน่วยที่ 7 Describing object 

หน่วยที่ 8 Describing object 

หน่วยที่ 9 Describing Places 

หน่วยที่ 10 Describing Places (ต่อ) 

หน่วยที่ 11 Describing Past Event 

หน่วยที่ 12 Describing Past Event (ต่อ) 

หน่วยที่ 13 Describing Future Event 

หน่วยที่ 14 Describing Future Event 

หน่วยที่ 15 Describing Plan and Intentions

หน่วยที่ 16 Describing Prediction

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์สุดทัย ครูส่ง

คณธศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

URL : http://ac.rmuti.ac.th/englishlevel1/