ชื่อวิชา :สนทนาภาษาอังกฤษ 1

รหัสวิชา :01-320-005

ผู้สอน :ผศ. วัชรพร นิ่มนวล

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

เนื้อหา :

Lesson 1 Greetings and Introductions (1) 

Lesson 2 Greetings and Introductions (2) 

Lesson 3 Greetings and Introductions (3)

Lesson 4 Invitation (1) 

Lesson 5 Invitation (2) 

Lesson 6 Appointment (1) 

Lesson 7 Appointment (2) การนัดหมาย (2) 

Lesson 8 Telephone Talk (1) การพูดโทรศัพท์ (1) 

Lesson 9 Telephone Talk (2) การพูดโทรศัพท์ (2) 

Lesson 10 Advice การแนะนำ 

Lesson 11 Suggestion การเสนอแนะ 

Lesson 12 Location การบอกตำแหน่ง 

Lesson 13 Directions (1) 

Lesson 14 Directions (2)

Lesson 15 Making an argument

Lesson 16 Agreeing and disagreeing

 

เอกสารอ้างอิง :

ผศ. วัชรพร นิ่มนวล

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

URL : http://ac.rmuti.ac.th/engconversation/