ชื่อวิชา :เคมีสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา :09-903-102

ผู้สอน :อาจารย์อรวรรณ ชื่นคุ้ม

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเคมี

หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางเคมี (ต่อ)

หน่วยที่ 3 หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำ

หน่วยที่ 5 ลักษณะทางเคมีของน้ำ

หน่วยที่ 6 ลักษณะทางเคมีของน้ำ ( ต่อ)

หน่วยที่ 7 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 8 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 9 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 10 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 11 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 12 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 13 ลักษณะทางเคมีของน้ำ (ต่อ)

หน่วยที่ 14 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษา

หน่วยที่ 15 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษา (ต่อ)

หน่วยที่ 16 การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำและการเก็บรักษา (ต่อ)

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์อรวรรณ ชื่นคุ้ม

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/airqualitymanagement/