ชื่อวิชา :หลักการตลาด

รหัสวิชา :05-000-000

ผู้สอน :อาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

เนื้อหา :

หน่วยเรียนที่ 1 ลักษณะงานการตลาด

หน่วยเรียนที่ 2 ตลาด

หน่วยเรียนที่ 3 ผลิตภัณฑ์

หน่วยเรียนที่ 4 การจัดจำหน่าย

หน่วยเรียนที่ 5 การกำหนดราคา

หน่วยเรียนที่ 6 การส่งเสริมการตลาด

หน่วยเรียนที่ 7 ข้อมูลการตลาด

หน่วยเรียนที่ 8 แนวโน้มการตลาดสมัยใหม่

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/marketing-54-1/