ชื่อวิชา :หลักการจัดการ

รหัสวิชา :05-310-101

ผู้สอน :อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 

หน่วยที่ 2 แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการ

หน่วยที่ 3 แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการ (ต่อ) 

หน่วยที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 

หน่วยที่ 5 การวางแผน

หน่วยที่ 6 การวางแผน (ต่อ) 

หน่วยที่ 7 การประสานงาน

หน่วยที่ 8 การจัดองค์การ 

หน่วยที่ 9 การจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน

หน่วยที่ 10 การจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน (ต่อ) 

หน่วยที่ 11 ผู้นำ

หน่วยที่ 12 การชี้นำ (ต่อ)

หน่วยที่ 13 การประสานงาน (Coordinating) 

หน่วยที่ 14 การควบคุม 

หน่วยที่ 15 การควบคุม (ต่อ)

หน่วยที่ 16 การควบคุม (ต่อ)

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/managementprinciples/