ชื่อวิชา :นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย

รหัสวิชา :05-210-401

ผู้สอน :อาจารย์ ประวิทย์ พุ่มพา

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย

หน่วยที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย (ต่อ)

หน่วยที่ 3 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย

หน่วยที่ 4 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (ต่อ) 

หน่วยที่ 5 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (ต่อ)

หน่วยที่ 6 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (ต่อ) 

หน่วยที่ 7 สถาบันทางการตลาด 

หน่วยที่ 8 สถาบันทางการตลาด(ต่อ)

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้านการจัดจำหน่าย 

หน่วยที่ 10 พฤติกรรมและเทคโนโลยีการจัดจำหน่าย 

หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การกระจายตัวสินค้า 

หน่วยที่ 12 กิจกรรมโลจิสติกส์ 

หน่วยที่ 13 การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลังและการจัดการวัสดุ 

หน่วยที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง / โลจิสติกส์ / การตลาด 

หน่วยที่ 15 การจัดการโซ่อุปทาน(Supply Chain)

หน่วยที่ 16 กรณีศึกษาการวางแผนการจัดจำหน่าย

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ประวิทย์ พุ่มพา

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/policyandplanningdistribution/