ชื่อวิชา :นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

รหัสวิชา :05-210-314

ผู้สอน :อาจารย์ สุชาดา ท้าวล้อม

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

หน่วยที่ 2 Product Line Decision 

หน่วยที่ 3 Product Positioning 

หน่วยที่ 4 What “Brand” Means 

หน่วยที่ 5 Building Brand 

หน่วยที่ 6 Packaging

หน่วยที่ 7 งานบริการเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 8 การวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Planning for New Development)

หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเรื่องราคา ( Understanding Pricing )

หน่วยที่ 10 การตัดสินใจเกี่ยวกับราคา ( Pricing Decision Process )

หน่วยที่ 11 การตั้งราคาโดยพิจารณาต้นทุน ( Pricing Base on Cost ) 

หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Point )

หน่วยที่ 13 Price policies and strategies 

หน่วยที่ 14 กลยุทธ์การตั้งราคากับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

หน่วยที่ 15 กลยุทธ์การปรับราคา 

หน่วยที่ 16 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงราคา

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ สุชาดา ท้าวล้อม

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/productandpricepolicy/