ชื่อวิชา :การบริหารการผลิต

รหัสวิชา :05-330-301

ผู้สอน :อาจารย์วิทยา เจียมธีรนาถ

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการผลิต

หน่วยที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพยากรณ์เพื่อการผลิต 

หน่วยที่ 3 การวางแผนกำลังการผลิตและการทำสายการผลิตให้สมดุลย์ 

หน่วยที่ 4 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน 

หน่วยที่ 5 การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน (ต่อ) 

หน่วยที่ 6 การวางผังโรงงาน 

หน่วยที่ 7 การจัดซื้อและการควบคุม 

หน่วยที่ 8 การจัดซื้อและการควบคุมวัสดุ (ต่อ) 

หน่วยที่ 9 การจัดตารางการผลิต

หน่วยที่ 10 การจัดตารางการผลิต (ต่อ)

หน่วยที่ 11 การบริหารโครงการและการวิเคราะห์สายงานวิกฤติ 

หน่วยที่ 12 การควบคุมคุณภาพ

หน่วยที่ 13 การควบคุมคุณภาพ 

หน่วยที่ 14 กลุ่มคุณภาพและวิธีการดำเนินงานกลุ่มคุณภาพ 

หน่วยที่ 15 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

หน่วยที่ 16 การซ่อมบำรุงระบบการผลิต

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ วิทยา เจียมธีรนาถ

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/productionmanagement/