ชื่อวิชา :การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา :05-240-306

ผู้สอน :อาจารย์ ปาริชาติ ชิตตโสภณ

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 4 แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 5 กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Marketing Situation analysis)

หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ S T P 

หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดเมื่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการ SWOT Analysis 

หน่วยที่ 12 การวางแผนการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 13 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

หน่วยที่ 14 กลยุทธ์ราคา 

หน่วยที่ 15 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย 

หน่วยที่ 16 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ปาริชาติ ชิตตโสภณ

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/marketingemviron/