ชื่อวิชา :การจัดการการขาย

รหัสวิชา :05-210-317

ผู้สอน :อาจารย์ วิไลวรรณ เอกพานิช

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 การจัดการขาย (Sales Management)

หน่วยที่ 2 ความสำคัญของหน้าที่การขาย

หน่วยที่ 3 ลักษณะของงานขายและประเภทของพนักงานขาย 

หน่วยที่ 4 เทคนิคการขาย

หน่วยที่ 5 การจัดองค์กรขาย

หน่วยที่ 6 การจัดองค์กรขาย (ต่อ)

หน่วยที่ 7 การวางแผนในการจัดการขาย

หน่วยที่ 8 การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

หน่วยที่ 9 การกำหนดอาณาเขตการขาย (Sales Territories) 

หน่วยที่ 10 การกำหนดโควต้าการขาย (Sales Quota)

หน่วยที่ 11 การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย (Recruiting and Selecting Salesoeople)

หน่วยที่ 12 การฝึกอบรมพนักงานขาย

หน่วยที่ 13 ค่าตอบแทนของพนักงานขาย

หน่วยที่ 14 การอำนวยการพนักงานขาย

หน่วยที่ 15 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

หน่วยที่ 16 จรรยาบรรณในการจัดการขาย

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ วิไลวรรณ เอกพานิช

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/salesmanagement/