ชื่อวิชา :หลักการตลาด

รหัสวิชา :05-210-102

ผู้สอน :อาจารย์ พิเชษฐ์ พรหมใหม่

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 การตลาดและบทบาทของการตลาด (Marketing and Roles of Marketing) 

หน่วยที่ 2 แนวความคิดทางการตลาด

หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)

หน่วยที่ 4 หน้าที่ทางการตลาด ( Marketing Functions ) 

หน่วยที่ 5 การแบ่งส่วนตลาด การตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Segmentation Targeting and Positioning)

หน่วยที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภค 

หน่วยที่ 7 พฤติกรรมผู้บริโภค (ต่อ) 

หน่วยที่ 8 ผลิตภัณฑ์

หน่วยที่ 9 ผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

หน่วยที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) 

หน่วยที่ 11 การกำหนดราคา (Pricing)

หน่วยที่ 12 การกำหนดราคา (Pricing) 

หน่วยที่ 13 การจัดจำหน่าย (Distribution) 

หน่วยที่ 14 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

หน่วยที่ 15 การส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

หน่วยที่ 16 การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

 

เอกสารอ้างอิง :

 

URL : http://ac.rmuti.ac.th/marketprinciples/

อาจารย์ พิเชษฐ์ พรหมใหม่