ชื่อวิชา :การบัญชีขั้นต้น 1

รหัสวิชา :05-410-101

ผู้สอน :อาจารย์ ระวีวรรณ แสนเกษม

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 แม่บทการบัญชี 

หน่วยที่ 2 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ 

หน่วยที่ 3 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ) 

หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ) 

หน่วยที่ 5 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงิน 

หน่วยที่ 6 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงินของกิจการขายบริการ (ต่อ) 

หน่วยที่ 7 กระดาษทำการ 8 ช่อง 

หน่วยที่ 8 การทำงบการเงิน 

หน่วยที่ 9 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หน่วยที่ 10 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า 

หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ) 

หน่วยที่ 12 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ) 

หน่วยที่ 13 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ) 

หน่วยที่ 14 การบัญชี ณ วันสิ้นงวด และงบการเงินของกิจการซื้อ-ขายสินค้า 

หน่วยที่ 15 การบัญชี ณ วันสิ้นงวด และงบการเงินของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ) 

หน่วยที่ 16 การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ระวีวรรณ แสนเกษม

URL : http://ac.rmuti.ac.th/accountearly/