ชื่อวิชา :เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

รหัสวิชา :05-711-102

ผู้สอน :ผศ. บุญเสริม อุ่ยตระกูล

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 บทนำ

หน่วยที่ 2 รายได้ประชาชาติ

หน่วยที่ 3 รายได้ประชาชาติ(ต่อ)

หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ

หน่วยที่ 5 องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ( ต่อ)

หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ( ต่อ)

หน่วยที่ 7 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

หน่วยที่ 8 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ (ต่อ)

หน่วยที่ 9 ธนาคาร และนโยบายการเงิน

หน่วยที่ 10 ธนาคารและนโยบายการเงิน (ต่อ)

หน่วยที่ 11 นโยบายการคลัง

หน่วยที่ 12 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

หน่วยที่ 13 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ (ต่อ) 

หน่วยที่ 14 เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ

หน่วยที่ 15 การว่าจัางทำงานและการว่างงาน

หน่วยที่ 16 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

เอกสารอ้างอิง :

ผศ. บุญเสริม อุ่ยตระกูล

URL : http://ac.rmuti.ac.th/macroeconomics/