ชื่อวิชา :การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

รหัสวิชา :05-550-251

ผู้สอน :อาจารย์ ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

 

เนื้อหา :

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล 

หน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล (ต่อ) 

หน่วยที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล (ต่อ) 

หน่วยที่ 4 กระบวนการจัดการพัฒนาโปรแกรม 

หน่วยที่ 5 กระบวนการจัดการพัฒนาโปรแกรม (ต่อ) 

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยที่ 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

หน่วยที่ 9 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

หน่วยที่ 10 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ)

หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ) 

หน่วยที่ 12 แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

หน่วยที่ 13 แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ) 

หน่วยที่ 14 แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ) 

หน่วยที่ 15 แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ) 

หน่วยที่ 16 แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (ต่อ) 

 

เอกสารอ้างอิง :

อาจารย์ ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

URL : http://ac.rmuti.ac.th/usecome/