ชื่อวิชา : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

รหัสวิชา : 11-651-303

เนื้อหา :

 • รูปแบบการจัดสรรเส้นทางของข้อมูล
 • เครือข่ายสื่อสารแบบสวิตซ์
 • เครือข่ายสื่อสารบริการร่วมระบบดิจิตอล ISDN
 • โปรโตคอล
 • การเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล
 • การแก้ไขความผิดพลาด
 • การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล
 • การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล2
 • การสื่อสารระบบดิจิตอล
 • ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
 • ชนิดของความผิดพลาด และการเข้ารหัสตรวจสอบคววามผิดพลาด
 • ชนิดของสื่อกลางในการสื่ิอสารข้อมูล
 • ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณดิจิตอล
 • ทบทวน
 • ทบทวน.
 • สถาปัตยกรรมเครือข่าย