ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับวิศวกรรม

รหัสวิชา : 11-651-201

เนื้อหา : 

- เครื่องจักรที่มีสถานะจำกัด

- กราฟต้นไม้

- กราฟระบุทิศทาง 

- การพิสูจน์

- คณิตศาสตร์ดีสครีต

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต

- ความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ (2)

- ตรรกศาสตร์ และประพจน์

- ทฤษฎีกราฟและกราฟไม่ละบุทิศทาง

- ทฤษฎีกราฟและกราฟไม่ละบุทิศทาง(2)

- ฟังก์ชั่น

- ภาคแสดงตรรกศาสตร์

- ภาษาและไวยยากรณ์

- ระบบพีชคณิต

- ระบบพีชคณิต(2)