การบัญชีขั้นต้น 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 December 2011 07:57

ชื่อวิชา : การบัญชีขั้นต้น 1
รหัสวิชา : 05-410-101
ผู้สอน : อาจารย์ ระวีวรรณ แสนเกษม

เนื้อหา :
หน่วยที่ 1 แม่บทการบัญชี
หน่วยที่ 2 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ
หน่วยที่ 3 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ)
หน่วยที่ 4 หลักและวิธีการบันทึกบัญชีของกิจการขายบริการ (ต่อ)
หน่วยที่ 5 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงิน
หน่วยที่ 6 การบัญชี ณ วันสิ้นงวดและงบการเงินของกิจการขายบริการ (ต่อ)
หน่วยที่ 7 กระดาษทำการ 8 ช่อง
หน่วยที่ 8 การทำงบการเงิน
หน่วยที่ 9 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
หน่วยที่ 10 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า
หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ)
หน่วยที่ 12 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ)
หน่วยที่ 13 หลักการและวิธีการบัญชีของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ)
หน่วยที่ 14 การบัญชี ณ วันสิ้นงวด และงบการเงินของกิจการซื้อ-ขายสินค้า
หน่วยที่ 15 การบัญชี ณ วันสิ้นงวด และงบการเงินของกิจการซื้อ-ขายสินค้า (ต่อ)
หน่วยที่ 16 การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

เอกสารอ้างอิง :
อาจารย์ ระวีวรรณ แสนเกษม
URL : http://ac.rmuti.ac.th/accountearly/
Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 07:26