หลักการจัดการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 December 2011 07:57

ชื่อวิชา : หลักการจัดการ
รหัสวิชา : 05-310-101
ผู้สอน : อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

เนื้อหา :
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
หน่วยที่ 2 แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการ
หน่วยที่ 3 แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการ (ต่อ)
หน่วยที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
หน่วยที่ 5 การวางแผน
หน่วยที่ 6 การวางแผน (ต่อ)
หน่วยที่ 7 การประสานงาน
หน่วยที่ 8 การจัดองค์การ
หน่วยที่ 9 การจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน
หน่วยที่ 10 การจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน (ต่อ)
หน่วยที่ 11 ผู้นำ
หน่วยที่ 12 การชี้นำ (ต่อ)
หน่วยที่ 13 การประสานงาน (Coordinating)
หน่วยที่ 14 การควบคุม
หน่วยที่ 15 การควบคุม (ต่อ)
หน่วยที่ 16 การควบคุม (ต่อ)


เอกสารอ้างอิง :
อาจารย์ ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

URL : http://ac.rmuti.ac.th/managementprinciples/

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 07:25